วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้านาย นิพนธ์ ทัศนา


ชื่อเล่น คม


เกิด 22/มิ.ย/2529


ที่อยู 55/2 ม.11 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180


-ประถมจบจาก ร.ร.วัดศาลเจ้า


-มัธยมต้นจบจาก ร.ร.ลำพระ


-มัธยมปลายจบจาก ร.ร.แคทรายวิทยา-/2.25


-ปอตีกำลังจะจบจากมหาลัยราชฏัชหมู่บ้านจอมบึง-/2.72


-หน้าตาดีสนใจ 0810102026

อาจารย์


อาจารย์สมนึก ศรีโมอ่อน
ประวัติย่อ การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.
เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเมื่อปี ๒๕๐๑ รัฐบาลขณะนั้นได้ประกาศให้ยกเลิกการเสพฝิ่น แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไป กลับปรากฏว่ามียาเสพติดชนิดใหม่ ที่รุนแรงกว่าฝิ่น คือเฮโรอีนระบาดอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ก.ป.ส.) ขึ้นในปี ๒๕๐๔ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๑๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ และมาตรา ๑๑ กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า"สำนักงาน ป.ป.ส." มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงาน ธุรการอื่น ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งส่วนราชการ ณ ขณะนั้นเป็น ๗ กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ การเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๒๐ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับงบประมาณ ในปี๒๕๒๐ จำนวน ๘,๑๗๓,๑๒๔ บาท และได้รับอนุมัติอัตรากำลังจาก ก.พ.รวมทั้งสิ้น ๓๓๔อัตรา เมื่อปี๒๕๑๙ สำนักงานฯใช้ตึก บัญชาการและตึกไทยคู่ฟ้า(บางส่วน)ในทำเนียบรัฐบาลเป็นที่ทำงานอยู่ประมาณ ๒ ปี หลังจากนั้นได้ใช้ศาลาสันติธรรมจนถึงตุลาคม ๒๕๒๗ เมื่อปี ๒๕๒๔ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลตำรวจตรีเภา สารสิน (ยศขณะนั้น)เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสร้างอาคารสำนักงานฯขึ้น เพื่อเป็นที่ทำการถาวร จนกระทั่งรัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความจำเป็น จึงได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคาร ๖ ชั้น ในที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งอยู่ติดกับซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา จึงเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ส. จนถึงปัจจุบันนี้